Beboerinfo
Her fremgår diverse informationer til dig som lejer hos SN Ejendomme
Beboerinfo
Her fremgår diverse informationer til dig som lejer hos SN Ejendomme

For vores beboere

Her står beboerinfo, som kan bruges som vejledende information til din lejlighed. Vi gør opmærksom på, at indholdet på hjemmesiden alene er vejledende og at der i den enkelte lejekontrakt kan være truffet særlige aftaler. Det er altid indholdet af den konkrete lejekontrakt, der er gældende for lejeforholdet. Denne side er blot for hurtige informationer

 • Flytteafregning

  Når du er fraflyttet et lejemål, skal der udarbejdes en flytteafregning, hvor der foretages opgørelse af dit depositum m.v.

  Flytteafregningen vil som regel ske over 2 omgange, da vand- og varmeregnskabet skal være afsluttet førend den endelige opgørelse kan udarbejdes.

  Hvis fraflytningen f.eks. finder sted pr. 1. maj og vand- og varmeregnskabet afsluttes pr. 1. april, vil der gå mere end 1 år efter fraflytningen, før endelig opgørelse kan foretages. Et vand- og varmeregnskab der afsluttes 1. april vil typisk først foreligge juli måned.

  Foreløbig flytteafregning
  Den foreløbige flytteafregning vil normalt foreligge ca. 4-6 uger efter frigørelse, men der kan gå længere tid, hvis vi f.eks. skal afvente håndværkerregninger på istandsættelse.

  I denne afregning afregnes indestående depositum m.v., og udgifter til eventuel istandsættelse og manglende husleje vil blive modregnet. Ligeledes vil vi tilbageholde et beløb til den senere afregning af vand- og varmeregnskabet.

  Den del af depositum, der tilbageholdes til vand- og varmeregnskabet, vil blive indregnet i det afsluttende vand- og varmeregnskab.

  Endelig flytteafregning
  Den endelige flytteafregning vil normalt foreligge ca. 3-4 måneder efter afslutning af vand- og varmeregnskabet.

  Det fremgår af din lejekontrakt og den foreløbige afregning, hvornår vand- og varmeregnskabet afsluttes.

  Den del af depositum, der i den foreløbige afregning blev tilbageholdt til vand- og varmeregnskabet, vil være indregnet i det afsluttende vand- og varmeregnskab.

  Først når du har modtaget den endelige afregning, er dit mellemværende med ejendommen afsluttet.

 • Fraflytning

  Nedenstående huskeliste for fraflytningen kan anvendes

  • Rydning og grundig rengøring inden flyttesynet.
  • Rydning af eventuelle lofts- eller kælderrum (husk også at medtage cykler).
  • Kontakt elselskabet for framelding som forbruger. Frameldingen skal foretages senest syv dage før frigørelsesdatoen.
  • Sørg for at bortskaffe efterladte møbler, affald m.v. i forbindelse med flytningen.
  • Ved flyttesynet skal samtlige nøgler til lejemålet afleveres. Er der udleveret systemnøgler skal de nøglenumre, som er udleveret til lejer ved indflytning, returneres igen. Mangler en eller flere nøgler hæfter lejer for omkodning af systemcylindre samt nye nøgler.
  • Afmeld Betalingsservice for husleje og elektricitet m.v.
  • Meddele flytning til postvæsenet
  • Meddele flytning til folkeregisteret

 • Istandsættelse ved fraflytning

  Nedenstående huskeliste for fraflytningea

  De nærmere regler om istandsættelse af lejemålet fremgår af lejekontrakten.

  Rengøring
  For alle lejemål gælder det altid, at lejemålet skal afleveres fuldstændigt ryddet og grundigt rengjort.

  Rengøring omfatter bl.a. støvsugning, afvaskning og aftørring af alle overflader, indvendig rengøring af skabe og skuffer, affedtning/afvaskning af hvidevarer – udvendigt såvel som indvendigt.

  Husk at afrense ovnen inkl. alle riste/plader samt at rengøre køleskabet indvendigt inkl. afrimning af fryser.

  Al sanitet og flisebelægning skal være rengjort og afrenset for kalk. Afløb og afløbsriste skal være rensede.

  Alle lejemålets vinduer skal være nypudsede indvendigt OG udvendigt.

  Lofts- eller kælderrum
  Husk også at tilhørende lofts- eller kælderrum skal være ryddet og uaflåste ligesom cykler skal fjernes.

  Istandsættelse
  Såfremt lejemålet er overtaget nyistandsat, vil det som regel være aftalt i kontrakten, at lejemålet skal istandsættes for din regning ved fraflytningen. Udover selve istandsættelsen skal du betale husleje m.v. i den periode, der medgår til istandsættelsen.

  Istandsættelsens nærmere omfang fastlægges ved flyttesynet, hvori du deltager sammen med administrator eller ejendomsinspektør. Ved flyttesynet udfærdiges en synsrapport, hvori det anføres hvilke arbejder, der skal gennemføres for din regning.

  Ved flyttesynet tages konkret stilling til hvilke arbejder, der er nødvendige for at lejemålet fremtræder nyistandsat. Huller og mærker på lofter, vægge, døre, træværk og alle øvrige malede overflader, skal repareres og nymales, så der ikke er efterladt synlige spor.

  Ligeledes skal gulve som minimum mellemslibes og lakeres så der ikke er efterladt mærker/ridser. Der kan være behov for egentlig afhøvling af gulve inden lakering, hvis der er dybere mærker/ridser/skader.

  For at sikre kvalitet og korrekt udførelse, gennemføres istandsættelsen af professionelle håndværkere. Ved flyttesynet skal du derfor aflevere lejemålets nøgler og administrator sørger herefter for, at istandsættelsen gennemføres af ejendommens håndværkere.

  n kan anvendes

  • Rydning og grundig rengøring inden flyttesynet.
  • Rydning af eventuelle lofts- eller kælderrum (husk også at medtage cykler).
  • Kontakt elselskabet for framelding som forbruger. Frameldingen skal foretages senest syv dage før frigørelsesdatoen.
  • Sørg for at bortskaffe efterladte møbler, affald m.v. i forbindelse med flytningen.
  • Ved flyttesynet skal samtlige nøgler til lejemålet afleveres. Er der udleveret systemnøgler skal de nøglenumre, som er udleveret til lejer ved indflytning, returneres igen. Mangler en eller flere nøgler hæfter lejer for omkodning af systemcylindre samt nye nøgler.
  • Afmeld Betalingsservice for husleje og elektricitet m.v.
  • Meddele flytning til postvæsenet
  • Meddele flytning til folkeregisteret

 • Indeklima - fugt

  Har du fugtskader i din lejlighed kan du finde råd og vejledning her.

  • Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i lejligheden 5-10 minutter flere gange om dagen.
  • Vær omhyggelig med udluftningen i dit køkken når du laver mad (brug emhætten) og i badeværelset når du har været i bad.
  • Tør IKKE tøj i din lejlighed – hæng i stedet tøj til tørre udendørs eller brug faciliteterne i dit vaskerum.
  • Hold den samme temperatur (ikke under 18 grader) i alle rum i lejligheden.
  • Undgå større møbler, fx skabe og store gardiner op mod ydermure i ældre bebyggelser.
  • Hold friskluftventiler i vinduesrammer og ydervægge åbne og hold øje med, at aftrækskanaler i din bolig virker.

  Sådan fjerner du fugt

  • Find årsagen – er der vandskader, tilstoppede udsugningskanaler, luftes der ikke ud i lejligheden, gøres der ikke ugentligt rent i lejligheden, tørrer du tøj i lejligheden eller ?
  • Fjern årsagen – når du har fundet årsagen til fugtangrebene i din lejlighed skal fugten fjernes. Er der tale om mindre angreb kan du rengøre med Rodalon eller Klorin – lad det sidde på overfladen i minimum 20 minutter før du vasker af igen.
  • Er der tale om større angreb skal du kontakte administrationen – så får vi kontrolleret hvad årsagen er, så vi kan igangsætte udbedring. Der gøres dog opmærksom på, at såfremt årsagen skyldes lejers forhold, hæfter lejer for udbedringen.

 • Er det dyrt at fraflytte lejemålet?

  Vi udlejer typisk nyistandsatte boliger og de skal normalistandsættes som anført i lejekontrakten og jf. lejeloven. Vi er meget fair og rimelige ved fraflytninger, og har gennem 30 år kun haft meget få fraflytningstvister ved fraflyttende lejere. Du kan være tryg lejer hos SN Ejendomme

   

 • Ofte stillede spørgsmål

  Her har vi samlet vores oftest stillede spørgsmål som berører dig som lejer.

  Spørgsmål om lejlighederne

 • Hvem er vicevært?

  Viceværten varierer fra ejendom til ejendom. Se under siden “Kontakt” for mere info.

  Hvem sørger for trappevask?

  Det er forskelligt fra ejendom til ejendom, hvem der står for trappevask. Ved nogle ejendomme er det administrator der står for det og i andre er det overladt til lejerne. Det vil fremgå af din husorden, hvis du har pligt til at deltage i en ordning med trappevask.

   

 • Må jeg fremleje min lejlighed til andre?

  Det fremgår i din lejekontrakt, om du må fremleje din lejlighed.

 • Er rygning tilladt?

  Rygning er ikke tilladt i trappeopgangene.

 • Er det tilladt at holde dyr?

  Som udgangspunkt er større husdyr ikke tilladte i lejemålene

 • Forklaring af udtryk

 • Hvad betyder depositum

  Depositum fungerer som udlejers sikkerhed i forbindelse med udlejning af et lejemål. Det er nemlig udlejers sikkerhed for at få dækket udgifter til reparationer og udbedring af eventuelle skader efter din fraflytning. Det vil sige, at det beløb faktisk er dine penge, som udlejer har i sin besiddelse for at have noget at betale med, hvis du ikke afleverer det lejede i den forventede stand.

  Depositummets størrelse afhænger af din husleje og hvor højt et beløb udlejer ønsker – maksimalt må udlejer kræve hvad der svarer til tre måneders husleje. Hvis din husleje er på 5.000 kroner om måneden, må din udlejer altså maksimalt kræve 15.000 kroner i depositum. 

  Forudbetalt leje er udlejers sikkerhed for at en lejer ikke fraflytter uden opsigelse eller før opsigelsesperioden er afsluttet – i hvert fald ikke uden at betale husleje i perioden. Forudbetalt husleje benyttes til at dække huslejen i den sidste periode af lejeforholdet (oftest det samme som opsigelsesperioden). Forudbetalt leje vil derfor dække huslejen for det antal måneder, du har betalt forudbetalt husleje for – det vil ofte være 3 måneder.

  Læs mere på Digura om forudbetalt leje og depositum

  Udlejer kan maksimalt kræve et depositum på tre måneders husleje til sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning. Depositum beregnes på baggrund af den rene husleje ekskl. forbrugsafhængige udgifter som vand og varme.

  Derudover kan udleje forlange tre måneders leje forudbetalt. Også er gælder det, at den forudbetalte leje beregnes ekskl.  forbrug.

  Den forudbetalte leje kan “siddes af” således, at du som lejer kun betaler forbrugsafgifter i slutningen af lejeperioden.

 • Hvad er en lejekontrakt?

  Lejekontrakten beskriver udlejers og lejers rettigheder og pligter i forbindelse med udlejningen. Lejekontrakten skal indgås skriftligt. Mange vigtige spørgsmål i lejeforholdet reguleres normalt i lejekontrakten, fx vil huslejen fremgå, samt hvilke krav der stilles til lejlighedens stand ved indflytning.

 • Hvad er forudbetalt leje?

  Forudbetalt leje er udlejers sikkerhed for at en lejer ikke fraflytter uden opsigelse eller før opsigelsesperioden er afsluttet – i hvert fald ikke uden at betale husleje i perioden. Forudbetalt husleje benyttes til at dække huslejen i den sidste periode af lejeforholdet (oftest det samme som opsigelsesperioden). Forudbetalt leje vil derfor dække huslejen for det antal måneder, du har betalt forudbetalt husleje for – det vil ofte være 3 måneder.

  Læs mere på Digura om forudbetalt leje og depositum

 • Hvad er aconto forbrug?

  I ejendommen betaler du ud over din husleje aconto forbrug for vand/varme. At det beløb du betaler er et aconto beløb betyder, at det er et overslag over hvad du forventes at bruge i løbet af året. Når året er omme, laves der en samlet opgørelse over det forbrug du rent faktisk har haft. Det kan betyde at du får penge tilbage hvis du har haft mindre forbrug end forventet, men kan også betyde du skal betale ekstra hvis dit forbrug har været højere end forventet. El indgår ikke i dette beløb og bliver afregnet direkte med energiselskabet.